Ales Kursu
18 Haz 2024 03:32:03

Ales Kursu

Karacan Akademi 18 Haz 2024 03:32:03 saatinde bakmış olduğunuz Ales Kursu kursu için 15 yılı aşkın tecrübesiyle sizlere en kalite eğitim hizmetini vermeye devam ediyor.
Antalya Ales Kursu kursu ile hem özgün eğitim hem de Ales Kursu uzaktan eğitim şansı yakalayacaksınız. Sizinle iletişime geçmemiz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Kurs denilince akla ilk gelen kurum Karacan Akademi sizler için Ales Kursu kursu ücreti, Ales Kursu kuru ücreti ne kadar?, Ales Kursu kursu veren dersaneler gibi sorularınız için en iyi cevap niteliğindedir.

Ales nedir? Ales’in açılımı akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı’dır.  Ales, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ösym) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde  yılda iki kez yapılır. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ales ilkbahar sınavı ve ales sonbahar sınavı  olarak adlandırılır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, adaylara sınav sonuç belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES ;  Ülkemizde lisansüstü eğitime giriş, yurt dışında eğitime gönderileceklerin seçimi, araştırma görevlilerinin seçimi ve buna benzer amaçlar için kullanılan bir sınavdır .Sınavlarda elde edilen puanlar, ilgili kurumların yapacakları düzenlemeler çerçevesinde bu amaçla kullanılmaktadır.

SINAVIN KAPSAMI ; Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME ; Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.                                                                                      

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.                                    

Kurum olarak ALES  sınavında MANTIK bölümünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezon başı itibari ile mantık derslerimize başlıyoruz.Kimler başvurabilir? Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınava kaç kez girilebilir? Sınava giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Ne zaman ve nerelerde yapılmaktadır? Sınav, yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde tek oturumda üniversite rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve lefkoşa’da yapılmaktadır.

Sınav kapsamı  sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50’şer sorudan oluşan iki test (sayısal-1 ve sayısal-2 testleri); sözel bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan iki test (sözel-1 ve sözel-2 testleri) yer alacaktır. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklardır. Adayların yanıtlayacakları testler: Sayısal puanın hesaplanabilmesi için: sayısal-1 (50 soru)+ sayısal-2 (50 soru)+ sözel-1 (50 soru) Sözel puanın hesaplanabilmesi için: sayısal-1 (50 soru)+ sözel-1 (50 soru)+ sözel-2 (50 soru) Eşit ağırlık puanın hesaplanabilmesi için: sayısal-1 (50 soru)+ sayısal-2 (50 soru)+ sözel-1  (50 soru)

Testlerin içerikleri Sayısal-1 ve sayısal-2 testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.  sayısal-2 testindeki soruların, sayısal-1 testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır.

Sözel testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Her dört testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim

Kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

Sınavın süresi  Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika(2,5 saat) olacaktır.

Başarı için kaç puan alınmalıdır?    Yüksek lisans ve doktora için başarı puanı en az 55 olarak belirtilmekle birlikte üniversiteden üniversiteye göre bu puan değişmektedir. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ösym tarafından yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerektiği hükmü getirilmiştir.

Sınav sonucu kaç yıl geçerlidir?  Sınav sonucu 3 yıl geçerlidir.

Mezun olunan lisans bölümü dışında başka bir alanda yüksek lisans yapılabilir mi?

Yüksek lisansta başvurulacak alanlar arasında hiçbir sınırlama yoktur. Alan dışından yüksek lisans yapabilirsiniz. Ancak alan dışından kabul aldığınız için uyum derslerini almak zorundasınız.

Yabancı dil sınavına girmek gerekir mi?  Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına tabi tutulur yada yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.

Bilimsel hazırlık programı   yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

•    Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

•    Lisans derecesini başvuru yaptığı üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

•    Bilimsel hazırlık programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel hazırlık programının süresi ne kadardır?  Bilimsel hazırlık programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.  Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans arasındaki fark nedir?   Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir. Bununla birlikte akademisyen olma hedefi olmadığı halde tezli yüksek lisans eğitimini tercih eden iş dünyası çalışanları olduğu gibi, akademisyen olmayı amaçlayıp tezsiz yüksek lisans tercihi yapanlar da olabilir. Bu konuda kesin çizgiler yoktur ancak akademisyen olmayı tercih edenlerin tezli yüksek lisans yapmaları önerilmektedir.

Tezli yüksek lisans  öğretim programı toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, ilgili programın ders yükü içindeki payı, en az 3, en fazla 9 kredi olabilir.Öğrencinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, toplam 7 krediyi geçmemek üzere lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezli yüksek lisansta süre Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Ancak…Programın bazı derslerini lisans kademesinde “özel öğrenci” olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (yabancı dil hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir. Ancak bu süre iki yarıyılı tez çalışması olmak üzere üç yarıyıldan az olamaz.

Tezsiz yüksek lisans  Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Üniversitenin ilgili senatosu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Mülakat  Bilim sınavının uygulandığı programlarda genelde bilim sınavını geçen adaylar görüşmeye çağrılır. Bilim sınavı yapılmayan programlarda ise başvuruları eksiksiz adaylar görüşmeye çağrılır. Görüşmelere bölümlerin hocaları katılırlar. Bazen sadece bir, bazen bir kaç hoca aynı anda mülakatta bulunabilir.

Mülakat görüşmesi adaylar hakkında son kararı vermek için yapılır. Öncelikle, öğretim üyeleri görüşmeler sayesinde öğrencinin yeteneklerinin, becerilerinin ve ilgilerinin önerilen programa ne kadar uyduğunu anlayabilirler. İkinci olarak da aday kendisi, bölüm üyelerinin ilgi ve istekleri, diğer lisansüstü öğrencilerle ilişkiler, programın sosyal ve entelektüel ortamı ve hatta okulun bulunduğu mekanın özelliklerini görme ve değerlendirme fırsatı bularak programa ne kadar uyduğunu görebilir. Mülakattaki başarınız, başvurduğunuz programa kabulünüz için oldukça önemlidir. Buna ek olarak, mülakat, bölüm hocalarını yani sizin başvuru yaptığınız yüksek lisans programına kabul edilip edilmeyeceğinizin kararını verecek olan öğretim görevlilerini kişisel ve mesleki özelliklerinizle etkileyebilmeniz için harika bir olanak yaratır.

Mülakatın zamanı ve süresi nasıl belirleniyor? Türkiye’de başvuru yapan adaylar ile görüşmeler başvuran aday sayısına bağlı olarak genellikle bir ya da iki günde gerçekleştirilir. Lisansüstü programlara ilginin artması sonucu özellikle bilim sınavı yapılmayan programlarda çok fazla adayla görüşülebilmekte, bu da adaylara yeterli süre ayrılabilmesini güçleştirmektedir.

Mülakat görüşmesi yapılan aday öğrenci sayısı arttıkça görüşmeye katılan öğretim üyelerinin kısıtlı kontenjana sahip programlar için yeterli ve adil değerlendirme yapmaları zorlaşmaktadır. Başvuruların yoğun olduğu programlarda görüşmeler için genellikle bir kurul oluşturulur ve aday, kurul üyeleri ile toplu olarak görüşür.

Bazı durumlarda mülakatın yapılacağı katlara mülakata katılacakların isim listesi asılır. Sırayla listeden çağırılan adaylar tek tek ya da 2’şer 3’er hatta daha fazla sayıda gruplarla mülakata girebilir.

Yüksek lisans başvurusu için gerekli belgeler

•    Ales sınav sonuç belgesi

•    Lisans diploması

•    Transkript (not durum çizelgesi)

•    Başvuru formu

•    Özgeçmiş

•    Fotoğraf

•    Başvuru ücreti dekontu

•    Yabancı dil bilgisini gösterir belge

•    Tavsiye mektubu (referans mektubu)

•    Disiplin sicilini gösterir belge

•    Tc kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

•    Askerlik durum belgesi

 

 1. kurs
  NURSENA YASAR
  Ara 11,2015 - Ales Kursu
  ALES 2015 SONBAHAR SINAVINDA 78 PUAN ALARAK BASARIYA ULASMISTIR.
 1. kurs
  ESRA BIRCAN
  Ara 11,2015 - Ales Kursu
  ALES 2015 sonbahar sinavinda 84 PUAN ALARAK BASARAYA ULASMISTIR.
 1. kurs
  ÖZDEN ARIKAN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 86 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  YASIN TOPÇU
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 75 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SINEM AYDIN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 78 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SILA FISUNOGLU
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 75 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SERAP KARADAVUT
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 72 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SEMRA KIVRAK
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 70 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SEDEF OKUR ÖZBAY
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 79 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  HAVVA ÇOSKUN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 75 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  MURAT BIROL
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 74 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  GÜLSAH DURSUN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 73 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  GÜLÇIN SAHIN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 74 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  FIRANGIZ IPEK
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 72 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  FATMA CANDE YASAR
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 82 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  EMINE YAMAN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 77 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  EMRAH BARINAL
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 74 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  AYSE DILARA NASIRLI
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 71,5 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  AYSAN AYDOGAN
  Haz 02,2015 - Ales Kursu
  Ales Ilkbahar Dönemi sinavinda 87,5 puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  MAHMUT ARAS
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 75 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  ZAFER KÖSE
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 80 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SEHNAZ KAYA
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 79 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  MIKAIL ANUR
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 80 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  ABDULLAH EMRE ATIS
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 81 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  CEMALETTIN ILKER AYAZ
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 81 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  BIRCE GÜMÜS
  Oca 05,2015 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 86 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  SERKAN TOKGÖZ
  May 31,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 78 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  MUHSIN ARSLAN
  May 31,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 81 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  TUGÇE ÇEP
  May 31,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 87 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  CEM GÜRLER
  May 31,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 88 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  GÖKHAN ERDOGAN
  May 31,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 76 Puan alarak basariya ulasmistir.
 1. kurs
  CEVDET BERTAN GÜLLÜDAG
  May 21,2014 - Ales Kursu
  Ales 2014 Ilkbahar Sinavinda 85 Puan alarak basariya ulasmistir. Akdeniz Üniversitesinde Yüksek Lisansa Baslamistir.
 1. kurs
  MELIKE TAN
  May 25,2013 - Ales Kursu
  12 MAYIS 2013 ALES SINAVINDA ÖGRENCIMIZ 85 PUAN ALARAK BASARIYI YAKALAMISTIR...

Bilgi için Formu Doldurmanız Yeterli

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.


 

 

 

Antalya Başarı Garantili ALES Kursu

Antalya Başarı Garantili ALES Kursu

Uluslar arası Eğitim modeli ile başarıya ulaşacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Haz 18,2024 03:32:03
Hüseyin Merviş ile Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi

Hüseyin Merviş ile Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi

Antalya da İlk !!! İş hayatında aranan personel siz olun. Meb Onaylı Satış Eğitimi

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Haz 17,2024 03:32:03
Üniversiteye Hazirlik Ingilizce Dil 5 Kurslari Basliyor

Üniversiteye Hazirlik Ingilizce Dil 5 Kurslari Basliyor

Ingilizce sinavi hazirlik kursu özel ders veya grup kursu uygulamalarinda görev alan tüm Ingilizce hocalari Lys 5 Ingilizce sinavi hazirlik kursu konusunda deneyimli ve uzman hocalardan olusur.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Haz 16,2024 03:32:03

Eğİtİm Arama

Etkinlik Takvimi

Kurs3-4 Aralik Meb Onayli Bilgisayar Isletmenlik Sinavi

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Ara 04,2016

KursKPSS COĞRAFYA CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 29,2016

KursKPSS MATEMATİK CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 16,2016

Hakkımızda

Karacan Akademi eğitim kurumları olarak bünyemizde bulundurduğumuz tüm kurs ve mesleki eğitimleri uzman eğitmen kadromuz ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.

En kaliteli eğitimi en kaliteli eğitim kurumundan alın. Karacan Akademi

Sosya Medya

Kurslar Hakkında

Antalya kurs, Burdur kurs, Isparta kurs gibi birçok ilde hizmet veren Karacan Akademi sizlere açıköğretim kursu,iş güvenliği uzmanlığı kursu, kpss kursu, ingilizce kursu, ales kursu, yds kursu, dgs kursu gibi birçok kursun yanı sıra, microsoft sertifikalı eğitmenler ile bilgisayar kursu, yazılım kursu, grafik kursu gibi birçok eğitim alanında antalya iş ilanları hizmet vermektedir.

Kurs denildiğinde aklınıza ilk gelen kurum 15 yılı aşkın süredir Karacan Akademi oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz köklü değişikliklerle artık sizlere daha kaliteli eğitimi daha profesyonel eğitmenlerle sunacağız. Gerek üniversite öğretmenleri gerek akademik kariyer yapmış eğitmenler ile tüm yıl boyunca en iyi seviyeleri yakalayacaksınız.

Karacan Akademi

Başarı Hikayeleri